Öfke Kontrolü ve Duyguların Yönetimi

Öfkeye yol açan süreçlerin farkedilmesi, kendi davranışlarını be bilişsel süreçlerini izleme ihtiyacı konusunda farkındalık uyandırılması, öfke kontrolü tekniklerinin öğrenilmesi, öfke duygusunun ifadesinde ve kontrolünde davranış değişimini hedefleyen bir eğitim programıdır.

Programın amacı, etkili sözel iletişim kurabilme konusunda bilgisel ve pratik becerilerin gelişimini sağlamak, bireylerin sözel iletişimi doğru yönetebilmelerine yardımcı olacak stratejiler ile kurumsal ve kişisel gelişime katkıda bulunmaktır.

Topluluk karşısında ilgi ve dikkati yüksek düzeyde tutarak verilmek istenen mesajı etkin ve ikna edici bir şekilde aktarabilmek, bazı sunuş becerilerinde ustalaşmayı gerektirir. Bu eğitim, etkin bir sunumun hazırlanması konusunda katılımcıları geliştirmeyi hedeflemektedir.

İletişim kavramı ve sürecinin genel tanıtımından, iş yaşamı koşullarında gerekli olan söz içermeyen yollarla (Beden dili ve diğer şekillerde ) kurulan iletişim biçimlerinin karakterine ve sözsüz iletişimin geliştirilmesinin / iyileştirilmesinin ilkelerine kadar uzanana bir çerçevede sözsüz iletişim becerisi oluşturmayı amaçlamaktadır.

İş yaşamında ihtiyaç duyulan ve görsel tasarım gerektiren iletişim ortamları ve araçlarının yaratım süreçlerinin nasıl ve hangi ilkelere göre yürütüleceği / yönetileceğine odaklanarak görsel temelli iletişim becerisini oluşturmayı amaçlamaktadır.

Ekip çalışanlarının güçlü yanları tespit edilerek kollektif bir hedefe ulaşılması doğrultusunda stratejik çalışmalar hedeflenmektedir.

Sosyal medyanın temel karakterinin anlaşılmasından iş yaşamında ihtiyaç duyulan yönleriyle sosyal medya uygulama sürecini ele alarak bu alandaki stratejik yönetim bilgi ve becerisini arttırmayı amaçlamaktadır.

Kurumların pazarlama faaliyetinin dışında yer alan ve sosyal ilişkiyi geliştirme amaçlı kurumsal diyaloglarını hedeflere göre nasıl planlayabileceklerini ele alarak bu görevin yönetim sürecinin adımlarını etkinleştirmeyi amaçlamaktadır.

Kurumsal iletişim ve/veya pazarlama işlevinin parçası olarak iş yaşamında kullanılan her türlü reklam yapım ve yönetim sürecini adım adım ele alarak reklam kampanyasının başarısını arttırma yolunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Yöneticilere, çatışmaların ortaya çıkış unsurlarına göre nasıl ele alınacağı konusunda bir bakış açısı kazandırılması ve departmanlar arası çatışmaların çözümlenebilmesi için psikolojik ve tekniksel desteği nasıl sağlayacaklarını anlatılarak, çatışma yönetimi konusunda becerilerinin geliştirmeleri ve mevcudu nasıl geliştireceklerini gösteren yol gösterici bir eğitim amaçlanmaktadır.

Kurum personelinizin gündelik ve meslek hayatına yansıyan sorunlarının çözülmesi konusunda yüz yüze görüşme yapılarak kurumlara destek verilmektedir. Her ay ortalama 1 ya da 2 gün kurumun ihtiyacına göre planlanır ve önceden kayıt sistemiyle kurum çalışanlarına kurum merkezinde psikolojik danışmanlık verilir.

Aile işletmelerine yönetim, organizasyon, strateji, uygulama yöntemleri ve uygun faaliyetler tavsiye edilerek kurumsallaşma sürecine geçme konularında danışmanlık hizmeti verilir.

Zaman Yönetimi

Zamanı yönetebilme becerilerinizi geliştirmek, zaman yönetiminde size engel olabilecek faktörleri ortadan kaldırarak iş ve özel yaşantınızda daha az stresli, daha huzurlu ve daha planlı bir yol izleyebilmeniz için sunulan stratejileri içeren bir eğitim programıdır.

Küreselleşme ve iş dünyasındaki hızlı değişim, günümüz işletmelerini sık sık ve ani krizlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Krizlerin ustalıkla ele alınmaması eve yönetilmemesi , kurumların büyük problemlerle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu eğitimin amacı, bir kriz öncesinde atılması gereken adımlar, kriz anında gösterilmesi gereken davranışlar ve kriz sonrasında yapılacaklar hakkında temel bilgiler sunmaktadır.

Bir Projeyi zamanında, bütçesi içerisinde ve belirlenmiş kalite seviyesine ulaşacak şekilde yönetebilmek için gerekli olan araç ve tekniklerin tanınmasını sağlamaktadır.

Kişinin bilgi, beceri, ilgi, değer yargıları ve güçlü ve güçsüz yönlerini değerlendirmesi, organizasyon içi ve dışı kariyer olanaklarını tanımlaması, kendisi için kısa, orta, uzun dönemli hedefler saptaması, eylem planlarını hazırlaması ve bunları uygulamsı sürecidir.

Çalışan hangi pozisyonda olduğunu, gerekli başarıları, prosedürleri ve performansı sağladıktan sonra hangi pozisyonlara terfi edebileceğini ve bu pozisyona gelebilmesi için hangi hazırlıkların yapılması ve hangi donanımlara sahip olması konusunda bilgi sahibi olur. Kariyer Yönetimi ile kişinin motivasyonunu artırılarak, onun işinde başarılı ve verimli olması sağlanır ve bu sayede çalışanın çalıştığı organizasyona bağlılığı artırılır. Bu nedenle kariyer yönetiminin hem çalışan hem de organizasyon için önemli faydaları vardır.

Mevcut müşteri psikolojini anlamayı, ihtiyaçlarını doğru belirlemeyi, potansiyel müşterilerdeki ihtiyacın farkında olmayı, müşteri profiline göre doğru ürüne yönlendirmeyi ve satışı başarılı olarak sonuçlandırmayı esas alan stratejilerden oluşan bir eğitimdir.

Katılımcıların iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmalarını, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmalarını sağlamak, bu eğitimin temel amacını oluşturmaktadır.

Kişilerin yönetici ve yönetici adayı olarak liderlik becerilerini arttırmak, pratik hayattan alınmış örnekler ve liderlik teorilerinin gelişimi ışığında belli başlı liderlik niteliklerinin analizinin yapılmasıdır.

Katılımcıların iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmalarını, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmalarını sağlamak, bu eğitimin temel amacını oluşturmaktadır.

Kaliteli iletişimin olduğu kurumlarda örgüt değerlerinin korunup ve geliştirilerek yüksek motivasyon sayesinde verimliliğin sağlanmaktadır. Bu eğitim, kurum bilincini aşılamak, hem bireyin hem de kurumun verimlilik düzeyini ve motivasyonunu geliştirmek üzere hazırlanmıştır.

Bu programın amacı, katılımcıların problem çözme ve karar alma adımları ile ilgili bilgilendirmek, problem karşısında sistematik bir yaklaşım uygulamalarını sağlayarak etkinliklerini arttırmak ve yaratıcı çözümler üretme becerilerini geliştirmektir.