Zaman Yönetimi

Zamanı yönetebilme becerilerinizi geliştirmek, zaman yönetiminde size engel olabilecek faktörleri ortadan kaldırarak iş ve özel yaşantınızda daha az stresli, daha huzurlu ve daha planlı bir yol izleyebilmeniz için sunulan stratejileri içeren bir eğitim programıdır.

Küreselleşme ve iş dünyasındaki hızlı değişim, günümüz işletmelerini sık sık ve ani krizlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Krizlerin ustalıkla ele alınmaması eve yönetilmemesi , kurumların büyük problemlerle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu eğitimin amacı, bir kriz öncesinde atılması gereken adımlar, kriz anında gösterilmesi gereken davranışlar ve kriz sonrasında yapılacaklar hakkında temel bilgiler sunmaktadır.

Bir Projeyi zamanında, bütçesi içerisinde ve belirlenmiş kalite seviyesine ulaşacak şekilde yönetebilmek için gerekli olan araç ve tekniklerin tanınmasını sağlamaktadır.

Kişinin bilgi, beceri, ilgi, değer yargıları ve güçlü ve güçsüz yönlerini değerlendirmesi, organizasyon içi ve dışı kariyer olanaklarını tanımlaması, kendisi için kısa, orta, uzun dönemli hedefler saptaması, eylem planlarını hazırlaması ve bunları uygulamsı sürecidir.

Çalışan hangi pozisyonda olduğunu, gerekli başarıları, prosedürleri ve performansı sağladıktan sonra hangi pozisyonlara terfi edebileceğini ve bu pozisyona gelebilmesi için hangi hazırlıkların yapılması ve hangi donanımlara sahip olması konusunda bilgi sahibi olur. Kariyer Yönetimi ile kişinin motivasyonunu artırılarak, onun işinde başarılı ve verimli olması sağlanır ve bu sayede çalışanın çalıştığı organizasyona bağlılığı artırılır. Bu nedenle kariyer yönetiminin hem çalışan hem de organizasyon için önemli faydaları vardır.

Mevcut müşteri psikolojini anlamayı, ihtiyaçlarını doğru belirlemeyi, potansiyel müşterilerdeki ihtiyacın farkında olmayı, müşteri profiline göre doğru ürüne yönlendirmeyi ve satışı başarılı olarak sonuçlandırmayı esas alan stratejilerden oluşan bir eğitimdir.

Katılımcıların iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmalarını, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmalarını sağlamak, bu eğitimin temel amacını oluşturmaktadır.

Kişilerin yönetici ve yönetici adayı olarak liderlik becerilerini arttırmak, pratik hayattan alınmış örnekler ve liderlik teorilerinin gelişimi ışığında belli başlı liderlik niteliklerinin analizinin yapılmasıdır.

Katılımcıların iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmalarını, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmalarını sağlamak, bu eğitimin temel amacını oluşturmaktadır.

Kaliteli iletişimin olduğu kurumlarda örgüt değerlerinin korunup ve geliştirilerek yüksek motivasyon sayesinde verimliliğin sağlanmaktadır. Bu eğitim, kurum bilincini aşılamak, hem bireyin hem de kurumun verimlilik düzeyini ve motivasyonunu geliştirmek üzere hazırlanmıştır.

Bu programın amacı, katılımcıların problem çözme ve karar alma adımları ile ilgili bilgilendirmek, problem karşısında sistematik bir yaklaşım uygulamalarını sağlayarak etkinliklerini arttırmak ve yaratıcı çözümler üretme becerilerini geliştirmektir.