ÇOCUKLAR İÇİN GELİŞİM TESTLERİ PAKETİ

1) Ankara Gelişim Tarama Envanteri
2) Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
3) OKHT Okula Hazırlık Algı Testi
4) Gesell Gelişim Figürleri Testi
5) Koppitz İnsan Çizim Testi
6) Peabody Resim Kelime Testi
7) Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
8) Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Çocuklarda gelişme geriliklerinin erken tanınabilmesi için sosyal, zihinsel, konuşma ve hareket gelişiminin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerekir. Bu erken tanı, olabilecek sorunlar için önlem alınmasını ve çocuğun karşılaşabileceği çevresel ve yapısal sorunların erken saptanmasını sağlar.

Bu amaçla özellikle 0-6 yaş grubunda gelişimsel tarama testleri kullanılmaktadır. Gelişme gerilikleri çocuklarda ilk 6 yıl içinde en sık görülen sorunlardan biridir. Gelişimsel bozukluklar özellikle bebeklik ve erken çocukluk çağında normal muayenede gözden kaçabilmektedir. Bunları standart bir değerlendirme yapmadan tanımak güçtür.

Bu testler 4-8 yaş arası çocuklara gelişim değerlendirmesi için uygulanmaktadır.

 

ÇOCUKLAR İÇİN ZEKÂ TESTLERİ PAKETİ

1) Porteus Labirentleri Performans Testi
2) Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
3) Cattell 2A-3A Zeka Testi
4) OKHT Okula Hazırlık Algı Testi
5) Gesell Gelişim Figürleri Testi
6) Burdon Dikkat Testi
7) Wechsler Zeka Testi

Zekâ testleri hafıza, algı, bilgi, yetenek, neden-sonuç ilişkilerini değerlendiren maddelerden oluşur.
6-16 yaş çocuklar için uygulanmaktadır. Test maddeleri erken yıllar için duyu-motor beceriler ve basit temel becerilere dayalıdır. Yaş arttıkça sözel maddeler yer alır. Her yaş düzeyi için belli sayıda madde içerir. Kullanılan kelimeler her düzey için farklıdır.
Sözel Zekâ Testleri: Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren, benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini, dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini ölçen, muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini belirleyen, çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü ortaya çıkaran alt testlerden oluşmaktadır.
Performans Zeka Testleri: Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilme, olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücü, görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütünü tahmin yeteneği, görsel- hareketsel koordinasyonla, parça – bütün ilişkisini kavrama, çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama, konsantrasyon yeteneği, el-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili alt testlerden oluşmaktadır.

 

PSİKİYATRİK KLİNİK ÖLÇEKLER PAKETİ

1. SCL 90 R Semptom Belirleme Ölçeği (Symptom Checklist-90-Revised)
2. SAPS / SANS / PANNS Pozitif ve Negatif Belirtiler Ölçeği (Scale for the Assessment of Positive Symptoms / Scale for the Assessment of Positive Symptoms / Positive and Negative Syndrome Scale)
3. Beck Depresyon Envanteri ( Beck Depression Inventory)
4. Beck Anksiyete Envanteri (Beck Anxiety Inventory)
5. Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (Hamilton Depression Rating Scale)
6. Young Mani Derecelendirme Ölçeği (Young Mania Rating Scale)
7. Kent EGY Sözel Zeka Ölçeği (Kent Series of Emergency Scales)
8. Porteus Labirentleri Performans Zeka Testi (Porteus Maze Test)
9. Evlilikte Uyum Ölçeği (Marital Adjustment Test)
10. Aile İşlevselliği Değerlendirme Ölçeği (Family Assesment Device)

Psikolojik Testler; bireyler hakkında herhangi bir tanıya veya bilgiye ulaşmak üzere kullanılan, onların zihinsel, duygusal, ruhsal, davranışsal, sosyal veya psikopatolojik birtakım özelliklerini, standardize edilmiş, norm, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ölçeklerle, objektif bir biçimde ölçmeyi amaçlayan araçlardır.

Klinik tanı konmasında etkin rol oynar. 18 yaş üstü yetişkinlere uygulanmaktadır.

 

NÖROPSİKOLOJİK TESTLER PAKETİ

(Algı, Bellek, Dikkat, Hız, Performans Testleri)
1) Saat Çiz Testi (Clock Drawing Test)
2) Stroop Dikkat Testi (Stroop Test)
3) Görsel Kopyalama Testi 1 – 2 (Visual Memory Test)
4) Rey İşitsel Sözel Bellek Testi (Rey Auditory Verbal Learning Memory Test)
5) Sayı Dizisi Testi (Digit Span Test)
6) Sözel Akıcılık Testi ( Verbal Fluency Tests)
7) İz Sürme Testi A – B Formu (Trail Making Test A and B)
8) Burdon Dikkat Testi (Burdon Attention Test)
9) Porteus Labirentleri Testi (Porteus Mazes Test)
10) Yüz Tanıma Testi (Benton Facial Recognition Test)

Bilişsel özelliklerin geniş bir yelpazede değerlendirilmesini sağlayan testlerden oluşmaktadır. Kognisyon ve bellek konularında bilişsel özellik ve yeteneklerin değerlendirilmesini sağlayabilen söz konusu testler kurumlarda bireysel çalışma planlarının hazırlanmasında kullanılabilmektedir.

15 yaş ve üstü tüm bireylere uygulanabilir. Ölçtüğü beceriler şunlardır; çalışma belleği, görsel arama, karmaşık görsel tarama, dikkat hıza bağlı motor işlevler, işleme hızı, çeviklik planlama, sıralama becerisi, problem çözme, görsel-motor izleme, görsel uzamsal işlevler, görsel-kavramsal beceriler, bilişsel esneklik, zihinsel esneklik, set kaydırma değiştirme, tepki ketlemesidir.

Eğitim-öğretim kurumlarında, öğrencilerin değerlendirilmesi, öğrenci kitlesine uygun eğitim-öğretim programlarının hazırlanması, özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin belirlenmesi gibi işlemlerde de kullanılabilmektedir.