ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI

Çalışan Destek Programı, hem kurumlara yönelik hem de çalışanlara yönelik geniş kapsamlı bir programdır. Kurumlara çözüm ortaklığı sunduğu gibi, çalışanlara bireysel konularda destek verir. Her bir çalışanla birebir ilgilenerek, ihtiyaç duyulan konularda destek ve yardım sağlar. Kaygı, depresyon, stres, iş ve özel yaşamda karşılaşılan ilişki sorunları, çocuklarla ilgili konular ve uyku bozuklukları gibi durumlarda psikolojik destek alabilirler.

Ege Gelişim Enstitüsü ve hizmeti talep eden kurum arasında yapılacak anlaşma sonucunda çalışan, ücretsiz yüz yüze görüşme seansı ile bu hizmetten yararlanabilir. Bu hizmet, çalışanlar için tamamen ücretsizdir. Çalışan Destek Programı’ndan hizmet almak için yöneticiden, İnsan Kaynakları Birimi’nden veya herhangi bir bireyden izin almak gerekmez. Çalışan Destek Programı ekibi, etik ilkeler doğrultusunda hareket eder. Çalışanların kişisel bilgileri, üçüncü bir kişiyle veya çalıştığı kurumla asla paylaşılmaz.

 

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

Çalışan Memnuniyeti Araştırması, kurumunuza özel soru formlarının geliştirilerek çalışanlara uygulanması, elde edilen verilerin analizi ile bağlılık, memnuniyet ve isteklilik indekslerinin belirlenmesi ve bu süreçlerin karşılaştırmalı performans puanlarının grafiklerle raporlanmasını içermektedir.

Bu araştırmanın sonucunda kurumunuz, çalışanlarınızın bakış açısı ile değerlendirilmiş olacaktır. Çalışanların önerileri, kurumunuzun gelişim alanlarının belirlenmesi ve spesifik planlamalar yapılarak iş veriminin arttırılabilmesine destek sağlayacaktır.

 

EKİP OLMA PROGRAMI

Ekip çalışanlarının güçlü yanları tespit edilerek kolektif bir hedefe ulaşmaları doğrultusunda stratejik çalışmalar amaçlanmaktadır. Ekip Olma Çalışması, beyaz ve mavi yakadan her düzeyde çalışan ve yöneticiye hitap etmektedir. Farklı beceri, eğitim, deneyim ve görüşe sahip çalışanların bu özelliklerini yaratıcı güçleriyle birleştirerek ekip olmanın somut sonuçlarını görme fırsatı elde etmeleri ve iş veriminin arttırılması hedeflenmektedir.

 

ETKİLİ KONUŞMA VE SUNUM BECERİLERİ PROGRAMI

Etkili konuşma programının amacı; etkili sözel iletişim kurabilme konusunda bilgisel ve pratik becerilerin gelişimini sağlamak, bireylerin sözel iletişimi doğru kullanabilmelerine yardımcı olacak stratejiler ile kurumsal ve kişisel gelişime katkıda bulunmaktır.

Topluluk karşısında ilgi ve dikkati yüksek düzeyde tutarak verilmek istenen mesajı etkin ve ikna edici bir şekilde aktarabilmek, bazı sunuş becerilerinde ustalaşmayı gerektirir. Bu program, etkin bir sunumun hazırlanması konusunda da katılımcıları geliştirmeyi hedeflemektedir.

 

ETKİN LİDERLİK PROGRAMI

Kurumunuzdaki üst ve orta düzey yöneticilerin; ekip yönetimi, liderlik, ilişki yönetimi, çatışma yönetimi ve problem çözme konularında  bilgi, farkındalık ve beceri düzeyinde kazanımlar edinmeleri amaçlanır.

Aynı zamanda, alt düzey yöneticilerin de liderlik özelliklerinin belirlenmesi ve terfi amacıyla değerlendirmeleri yapılarak kişilik özellikleri tespit edilir. Hangi pozisyonda daha verimli görev alabilecekleri konusunda raporlama yapılır.

 

GERİBİLDİRİM PROGRAMI

Geribildirim, bireylerin bir davranış ya da durum ile ilgili değerlendirme ve yorumlarını iletişimde bulundukları kişilere aktarmasıdır. Bu değerlendirme ve yorumlar, objektif olabileceği gibi kişisel görüşleri içeren mesajlar da olabilir. Bireyler, başkalarına verdikleri gibi kendilerine de geribildirim verebilirler. Bu geribildirimler, kimi zaman olumlu olabildiği gibi olumsuz da olabilir.

Bu programın amacı, bireylerin kendilerine ve karşısındakilere geribildirim verirken kullanacakları etkili teknikleri uygulama fırsatı bulmalarıdır.

 

İKNA VE MÜZAKERE BECERİLERİ PROGRAMI

İş hayatında ve özel hayatımızda iletişim halinde olduğumuz bireyleri, ortak çıkarlarımıza odaklanarak ve her iki tarafın memnun olabileceği bir zemine taşıyarak çözümleme becerileri kazandırmak, bu programın temel amacıdır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 yılına kadarki süreçte çalışanlar için önerdiği beceriler arasında yer alan ‘Müzakere Becerisi’, her geçen gün biraz daha fazla önem kazanmaktadır.

İkna ve Müzakere Becerileri Programı’ndan, orta ve üst kademe yöneticiler ile hızlı büyüyen kurumların müşteri ile karşılıklı iletişime geçen saha ve/veya merkez çalışanları faydalanabilir. Eğitim alanında; eğitimciler, öğretmenler ve öğrenciler de bu programdan yararlanabilir.

 

İLETİŞİM BECERİLERİ PROGRAMI

İletişim, hayatımızın her alanında kullandığımız, karşımızdakilerle sözlü ya da sözsüz etkileşim yöntemlerimizdir. Programın amacı; kişinin kendini tanıma, kendini doğru ifade edebilme, etkin dinleyebilme, empati kurabilme, önyargısız olabilme, eleştirilere karşı açık olabilme ve beden dilini doğru kullanabilme gibi birçok konuda kendisini geliştirebilmesidir.

Kaliteli iletişimin olduğu kurumlarda kurum değerlerinin korunması ve geliştirilmesi yoluyla verimlilik arttırılmaktadır.

 

İŞ YAŞAMI İÇİN SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ PROGRAMI

Bu program, sosyal medyanın temel karakteristiğinin anlaşılmasından başlayarak iş yaşamında ihtiyaç duyulan yönleriyle sosyal medya uygulama sürecini ele alarak bu alandaki stratejik yönetim bilgi ve becerisini arttırmayı amaçlamaktadır.

 

KURUMSAL İLETİŞİM PROGRAMI

Bu programda, kurumların pazarlama faaliyetlerinin dışında yer alan ve sosyal ilişkiyi geliştirmeyi amaçlayan kurumsal diyaloglar, hedef kitlelere göre ele alınarak hem kurumun verimliliğinin arttırılması hem de hedef kitle tarafından beğenilen bir kurum haline gelinmesi konusunda yol alınmasına olanak sağlanır.

Kurumsal iletişim, reklam ve imaj oluşturmadan başlayarak yönetici, çalışanlar, tedarikçiler ve hatta tüketicilere varıncaya kadar etkin bir organizasyon için vazgeçilmez öneme sahiptir.

 

ÖFKE VE STRES YÖNETİMİ PROGRAMI

Öfke, doğal ve sağlıklı bir duygudur; fakat, kontrol edilemediği durumlarda yıkıcı olabilmektedir. Bu program kapsamında, öfkenin kontrol altına alınması, yönetilmesi ve strese neden olmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Program içeriğinde; öfkeye yol açan olayların ve olaylara yüklenen temel inançların farkedilmesi, bu süreçler sonucunda verilen tepkilerin anlaşılarak kontrol altına alınması yer almaktadır.

 

ZAMAN YÖNETİMİ PROGRAMI

Zamanı yönetebilme becerisi, iş verimi ve başarıyı destekleyen en önemli unsurlardan biridir. Zaman Yönetimi Programı; sınırlı çalışma süresini en etkin şekilde kullanabilme stratejileri, özel hayat – iş hayatı dengesinin kurulması, planlı ve düzenli bir yol haritası oluşturulması gibi konularda becerilerin pekiştirilmesini amaçlamaktadır.

 

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

360 Derece Performans Değerlendirme, çalışan değerlendirmesinin yöneticileri, astları, ekip arkadaşları, iç-dış müşterileri, kendisi gibi kaynaklardan veriler toplaması ile oluşmaktadır.

Değerlendirme Modelleri

90, 180, 270, 360 derece değerlendirme modelleriyle çok kaynaklı değerlendirme sağlanır. Her değerlendirme modeli için kaynaklara farklı ağırlık yüzdeleri verilebilir. Aşağıda örnek modeller ve yüzdelerinde olduğu gibi. Organizasyon yapısına bağlı olarak bir değerlendirmede bu modellerden biri veya birkaçı kullanılır.

aa